Program Tour >โอเชียเนีย
นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินไทย TG

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน
สายการบินไทย 

เส้นทางโรแมนติกย้อนรอยละครดัง ดอกส้มสีทอง

พร้อมขึ้น chairlift ไปเล่นหิมะบนยอดเขาบนลานสกี Whakapapa

 

สถานที่ท่องเที่ยว : เที่ยวอ็อคแลนด์  โรโตรัว เทาโป ชมโชว์ตัดขนแกะ ป้อนนมลูกแกะในฟาร์ม  ชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ปลาเทร้าท์และดูนกกีวี่ที่ Rainbow Springs  ขึ้นกอนโดล่าไปทานอาหารบนยอดเขา  ชมศูนย์วัฒนธรรมเมารีและลานน้ำพุร้อน Te Puia  ทานอาหารค่ำแบบฮังงิ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง  ขึ้นchairlift เล่นหิมะบนลานสกีที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์  ชมน้ำตกฮูก้า  เที่ยวถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  แวะชิมชา Zealong สดจากไร่  อ็อคแลนด์ซิตี้ทัวร์

 

วันเดินทาง : เดือนสิงหาคม 12-17, 19-24, 26-31

                 เดือนกันยายน        2-7, 9-14

             

วันแรก           กรุงเทพฯ อ็อคแลนด์

17.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง

19.50 น.        ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

 

วันที่สอง         อ็อคแลนด์ โรโตรัว

11.55 น.         เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองสำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงินของประเทศนิวซีแลนด์  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติเมืองอ็อคแลนด์แล้ว จากนั้นเดินทางด้วยรถโค้ชสู่เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม         โรโตรัว เรนโบว์ สปริงส์ อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมการแสดงและความสามารถของแกะแต่ละสายพันธุ์และคุณสมบัติของขนแกะที่มีความแตกต่างกัน ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะด้วยความเร็วของคนตัดที่จะให้ได้มากที่สุดในแต่ละวัน และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นให้ท่านได้เข้าชมฟาร์มที่มีทั้งแกะธรรมดา แกะดำ หรือกวางและให้ท่านได้ป้อนอาหารด้วยมือท่านเอง

จากนั้นเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลา

เทร้าท์ ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยัง สามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์  จากนั้นเดินทางสู่ SKYLINE GONDOLA และนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเพื่อชมเมืองโรโตรัวทั้งเมืองและท่านจะได้เห็นความงามของทะเลสาบโรโตรัว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลาง  แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

                     นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

 

วันที่สี่          โรโตรัว ทะเลสาบเทาโป -ลานสกีวาคาปาป้า -นั่งกระเช้าสกี - ชมน้ำตกฮูก้า ชมการกระโดดบันจี้– เทาโป

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมืองโรโตรัวสู่อุทยานแห่งชาติทองการิโรที่ท่านสามารถจะมองเห็นยอดเขารัวเปฮูกับวิวความงามที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ (วันนี้ควรสวมชุดที่กันน้ำได้เพระอากาศจะหนาวและอาจมีหิมะตก หรือสามารถเช่าชุดกันน้ำได้ที่ลานสกี  ) เดินทางสู่ลานสกีวาคาปาป้าที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์และเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกาะเหนือมีลานสกีสำหรับการฝึกเล่นและสำหรับนักเล่นสกีมืออาชีพจากทั่วโลก  นำท่านนั่งกระเช้า ที่ลานสกีให้ท่านได้ชมความงามของอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว เพื่อสัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (การขึ้นไปลานสกีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันหากหิมะตกหนักบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก สำหรับอุปการณ์ในการเล่นสกีและชุดกันน้ำไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาสอบถามข้อมูลจากหัวหน้าทัวร์ )

                        (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าท์สีรุ้งมากที่สุด นำชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำ    ไวคาโต้ที่ผ่านช่องเขาแคบๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามจากประกายน้ำยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทที่ตื่นเต้นที่สุดของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Arataki Honey House ให้ท่านได้เลือกซื้อน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานในการผลิตเพื่อเป็นของฝาก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย

                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAUPO LAKELAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า           เทาโป ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ไร่ชาซีลอง - อ็อคแลนด์

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น   ให้ท่านได้เข้าชม Zealong Tea Estate ท่านจะได้พบชาอู่หลงที่บริสุทธิ์จากกลิ่นหอมของชาที่ปลูกด้วยดินและอากาศอันบริสุทธิ์ของประเทศนิวซีแลนด์ การปลูกชาในประเทศนิวซีแลนด์เริ่มต้นจากชาวจีนไต้หวันที่นำเข้ามาปลูกและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงอากาศที่ดีและดินอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ได้ผลผลิตมาตรฐานสูงมีความปลอดภัยในด้านอาหารระหว่างประเทศไม่มีการฉีดพ่นสารเคมี นอกจากนี้ท่านยังสามารถชิมชา และซื้อชาอันบริสุทธิ์นี้เพื่อเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE HARBOUR CITY HOTEL หรือเทียบเท่า                   

 

วันที่หก           อ็อคแลนด์ชมเมือง    กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ขึ้นชมเมืองจากยอดเขาอีเดน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา  ผ่านชมย่าน Parnell Village จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด หรือท่านยังสามารถเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินอ็อคแลนด์

13.30 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492

21.15 น.         เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ.....

 

J J J J J J J J J J J J J J J

อัตราค่าบริการ  ราคา 56,500 บาท (ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์แล้ว)

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว

 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

56,500.- บาท

32,500.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่

53,500.- บาท

29,500.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

49,500.- บาท

26,500.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

45,500.- บาท

24,500.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ       

5,900.- บาท

5,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

1,500.- บาท

1,500.- บาท

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาสำหรับการเดินทางในเดือนกันยายน เนื่องจากมีการแข่งขัน Rugby World Cup 2011

อัตรานี้รวม

q  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)

q  ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

q  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

q  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

q  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

q  ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน  วันที่ 18 เมษายน 2554 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

q  ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป  (ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 7 วันทำการ )

 

อัตรานี้ไม่รวม

q  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

q  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง

q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

q  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Program Tour >โอเชียเนีย
- นิวซีแลนด์ 6วัน 5คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์ TG
- ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์
- เพิร์ธ 5 วัน 3 คืน สายการบินมาลินโด้แอร์
- นิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินโรยัลบรูไน BI
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ & เกาะใต้ 8 วัน สายการบินไทย TG
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินไทย TG
- ซิดนีย์ พอร์ทสตีเฟ่น 5 วัน สายการบินบริสติสแอร์เวย์ BA
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
Whatever age you are,celine outlet the Speedy tends to be easy-to-wear and very versatile goyard outlet– with its crossbody strap and duffle-like Giuseppe Zanotti shape that fits along the human body quite naturally.valentino replica Like the Neverfull,gucci replica the Speedy is popular in monogrammed canvas,valentino outlet online but is also available in Damier canvas and epi leather. valentino outlet store often releases fanciful, limited-edition versions valentino outlet that are fun and can actually increase in value.Whether your valentino online of choice is the classic Speedy,true religion outlet the practical Neverfull,true religion outlet online or the daring graffiti-print monogram,true religion outlet store no gal's closet is complete without a true religion jeans. The best part is that no matter which one you choose, all true religion jeans outlet age beautifully as they darken through their sought-after patina while holding their original shapes and high quality. Consider your cheap true religion an investment to enjoy for years to true religion replica come that you can sell easily through us when you're ready for a change! Our selection of true religion outlet online store features new and true religion replica jeans styles,chanel replica all guaranteed authentic and majorly on sale.Moncler CLEARANCE I'm not alone in my love of Moncler doudoune . Stars like moncler outlet online store in the advertising campaigns, and celebrities like moncler outlet, shoes and handbags.moncler factory outlet even described her recently moncler outlet online keeps the house young and inspired with fashion shows that take place moncler replica and his own over-the-top style.moncler outlet store has released limited-edition versions.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 15 ธันวาคม 2558 10:04 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:39 น.
IP : 106.185.55.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 242
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,172,986
19 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
Engine by MAKEWEBEASY