Program Tour >โอเชียเนีย
นิวซีแลนด์เกาะเหนือ & เกาะใต้ 8 วัน สายการบินไทย TG

NZ นิวซีแลนด์เกาะเหนือ & เกาะใต้ 8 วัน

โดยสายการบินไทย 

เที่ยวอ็อคแลนด์โรโตรัว-เทาโป-ทะเลสาบเทคาโป-เมาท์คุก-ควีนส์ทาวน์-โคโรเน็ต พีค - ชมศูนย์วัฒนธรรมเมารีและบ่อน้าพุร้อน Te Puia-ทานอาหารค่ำแบบฮังงิ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - ชมโชว์ตัดขนแกะที่ Agrodome - ชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์และดูนกกีวี่ที่ Rainbow Springs ขึ้นกอนโดล่าทานอาหารค่ำบนยอดเขา แวะชมน้ำตกฮูก้า- เที่ยวถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ อ็อคแลนด์ Sky Tower ชมโบสถ์ที่เล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ณ ทะเลสาบทีคาโป-เที่ยวอุทยานแห่งชาติ Mt. Cook และพิพิธภัณฑ์ Sir Edmund Hillary - ล่องเรือกลไฟโบราณ ขึ้น chairlift เล่นหิมะบนยอดเขาโคโรเน็ต หนึ่งในลานสกีระดับโลก

 

กำหนดการเดินทาง  :       วันที่ 12-19 , 19-26 สิงหาคม , 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 54             

                                      วันที่ 2-9 , 9-16 กันยายน 54

                                          

วันแรก        กรุงเทพฯ อ็อคแลนด์

17.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)

                     เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง

19.50 น.        ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

 

วันที่สอง      อ็อคแลนด์ โรโตรัว  -  ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

11.55 น.         เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และเป็นเมืองสำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงินของประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติเมืองอ็อคแลนด์แล้ว        นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชสู่เมือง โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด นำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมเมารี (TE PUIA) และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA  หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำแบบฮังงิพร้อมชมการแสดงของชาวเมารี  ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 

วันที่สาม      โรโตรัว  - อะโกรโดม ทะเลสาบเทาโป น้ำตกฮูก้า เรนโบว์สปริงส์ - โรโตรัว

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ทัวร์ชมฟาร์มพร้อมให้อาหารสัตว์หลากหลายชนิด และชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป เพื่อชม ทะเลสาบเทาโป ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ และ น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS) อีกหนึ่งสถานที่ถ่ายทำละคร ดอกส้มสีทองในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นคือการเล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทและกระโดดบันจี้ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์ (รายการนี้ยังไม่รวมค่านั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือกระโดดบันจี้  หากท่านใดสนใจกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านออกเดินทางสู่  เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่ SKYLINE GONDOLA และนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเพื่อชมเมืองโรโตรัวทั้งเมืองรวมถึงความงดงามของทะเลสาบโรโตรัวอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำแบบ บุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา                      

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTURUA หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่         โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  - อ็อคแลนด์ - ขึ้นหอคอย Sky Tower  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอ็อคแลนด์และนำท่านขึ้นชมหอคอย “Sky Towerด้วยความสูงถึง 328 เมตร ทำให้ท่านได้ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ในมุมสูง 360 องศา และมองเห็นอ่าวที่เต็มไปด้วยเรือใบหลายร้อยลำพร้อมทั้งสะพานฮาร์เบอร์ หรือให้ท่านซื้อทัวร์นอกรายการในการทดลองความกล้าโดยการกระโดดหอจากยอดของหอคอยสู่พื้นล่างที่จะทำให้ท่านตื่นเต้นไม่รู้ลืม

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  COPTHORNE HARBOUR CITY HOTEL   หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า        อ็อคแลนด์   ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - เม้าท์คุก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศของเมืองอ็อคแลนด์

07.20 น.          ออกเดินทางสู่เกาะใต้โดยสายการบินเจ็ตสตาร์ เที่ยวบินที่ JQ245     

08.40 น.          ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ชนำท่านเดินทางต่อไปยังทะเลสาบเทคาโป แวะเมืองแอชเบอร์ตั้นให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึกและทานอาหารกลางวัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งภายในโบสถ์สามารถมองออกไปนอกหน้าต่างจะได้ชมวิวของทะเลสาบเทคาโปที่สวยงามพร้อมด้วยมีเทือกเขาและยอดเม้าท์คุกเป็นฉากหลัง ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อยกย่องคุณงามความดีของสุนัขที่ช่วยเจ้าของฟาร์มในการต้อนแกะทำให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินตั้งแต่อดีตจนถึงบัจจุบัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุกผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ ( Aoraki National Park )  และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ส ยอดเขาเม้าท์คุกมีความสูงถึง 3,754 เมตร มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี       ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์ดูดาวท่ามกลางท้องฟ้าสดใสในยามค่ำคืน (การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมันหรือทัวร์ดูดาว เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เข้าชม พิพิธภัณฑ์เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir Edmund Hillary Centre) นักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์ที่ใช้ยอดเขาเม้าท์คุกเป็นการฝึกซ้อมในการปีนเขาจนเกิดความชำนาญก่อนจะเป็นผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกของโลก และกลายเป็นวีรบุรุษของชาวนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ชมภาพถ่ายที่จัดแสดงในการปีนเขา และการผจญความหนาวบนยอดเขาสูง จากนั้นเดินทางกลับสู่ทะเลสาบเทคาโป

                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  PEPPERS BLUEWATER RESORT หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

 

วันที่หก       ทะเลสาบเทคาโป  แอร์โร่ทาวน์ -   ควีนส์ทาวน์ เรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีค ฟาร์ม

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                    นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมารามา เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมือง

รอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศ            ของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่ ควีนส์ทาวน์ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน ( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า ) จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์  เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาติปูที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงขาวโพลนไปด้วยหิมะบนยอดเขาในฤดูหนาว น้ำในทะเลสาบที่ใสสะอาดและควีสน์ทาวน์ยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่ร้านค้าเปิดให้ท่านได้ช้อปปิ้งในยามค่ำคืนถึง 4 ทุ่ม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารไทย

                    นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุถึง 99 ปี ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาติปู ที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนติค        ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เดินทางถึง วอลเตอร์พีค ฟาร์ม (Walter Peak Farm) ฟาร์มที่มีอายุยาวนาน ให้ท่านได้ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และโชว์สุนัขต้อนแกะในบรรยากาศแสนสวยริมทะเลสาบวาคาติปู จากนั้นนำท่านนั่งเรือกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NOVOTEL LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด                ควีนส์ทาวน์ ยอดเขาโคโรเน็ต นั่งกระเช้าที่ลานสกี ควีนส์ทาวน์

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                    นำท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาโคโรเน็ต แหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะใต้ อากาศบนลานสกีจะหนาวมากและอาจจะมีหิมะตกควรสวมชุดที่กันน้ำได้หากท่านไม่มีจะต้องเช่าชุดจากทางลานสกี นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา (SKI LIFT PASS) ที่นักสกีขึ้นไปเพื่อเล่นสกี ท่านสามารถชมการเล่นสกีของนักสกีมืออาชีพบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ขอสงวนสิทธิ์งดรายการนี้ หากหิมะตกหนักจนไม่สามารถขึ้นได้) (ค่าเช่าอุปกรณ์สกีไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือสนุกสนานกับการเล่นหิมะขาวโพลนบนลานสกี

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

                        จากนั้นนำท่านชมเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาติปูแล้วอิสระให้ท่าน

                        เดิมชมเมือง และเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า          

 

วันที่แปด     อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ

                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

09.55 น.         ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์เที่ยวบินที่  JQ278

11.35 .น.        ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง

13.30 น.         ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492

21.15 น.         เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ.....

 

J J J J J J J J J J J J J J J

อัตราค่าบริการ โดยสายการบินไทย TG     ราคา: 84,500  บาท

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว

 

 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

84,500.- บาท

56,500.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่       

79,500.- บาท

52,500.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

75,500.- บาท

47,500.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

67,500.- บาท

43,500.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10,900.- บาท

10,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

2,000.- บาท

2,000.- บาท

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาสำหรับการเดินทางในเดือนกันยายน เนื่องจากมีการแข่งขัน Rugby World Cup 2011

 

อัตรานี้รวม

q  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG) และสายการบิน JET STAR เป็นสายการบินภายในประเทศ ( ตารางการบินของสายการบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า )

q  ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

q  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

q  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

q  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

q  ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน  วันที่ 18 เมษายน 2554 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

q  ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป (ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 7 วันทำการ )

อัตรานี้ไม่รวม

q  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

q  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง

q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

q  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

·      ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า  บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือหากออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

·      สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงิน

      ครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิก

q  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการคืนค่ามัดจำ 10,000.- บาท.

q  แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 16-45 วัน ก่อนเดินทาง ในกรณียื่นวีซ่าแล้วจะเก็บ 10,000.- ค่ามัดจำ

q  แจ้งล่วงหน้า 11-15 วัน ก่อนเดินทาง

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำ 10,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์

q  ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-10 วัน หรือ ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จในการขอ    วีซ่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า

q  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

q  รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว

q  สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

q  ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

q  ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

q  หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

q  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ

            ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา

q  เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

q  ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

q  กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็นวีซ่าครอบครัว

q  กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

q  หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

*** วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น***

Ä กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า Ä

Program Tour >โอเชียเนีย
- นิวซีแลนด์ 6วัน 5คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์ TG
- ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์
- เพิร์ธ 5 วัน 3 คืน สายการบินมาลินโด้แอร์
- นิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินโรยัลบรูไน BI
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ & เกาะใต้ 8 วัน สายการบินไทย TG
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินไทย TG
- ซิดนีย์ พอร์ทสตีเฟ่น 5 วัน สายการบินบริสติสแอร์เวย์ BA
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 2
Whatever age you are,celine outlet the Speedy tends to be easy-to-wear and very versatile goyard outlet– with its crossbody strap and duffle-like Giuseppe Zanotti shape that fits along the human body quite naturally.valentino replica Like the Neverfull,gucci replica the Speedy is popular in monogrammed canvas,valentino outlet online but is also available in Damier canvas and epi leather. valentino outlet store often releases fanciful, limited-edition versions valentino outlet that are fun and can actually increase in value.Whether your valentino online of choice is the classic Speedy,true religion outlet the practical Neverfull,true religion outlet online or the daring graffiti-print monogram,true religion outlet store no gal's closet is complete without a true religion jeans. The best part is that no matter which one you choose, all true religion jeans outlet age beautifully as they darken through their sought-after patina while holding their original shapes and high quality. Consider your cheap true religion an investment to enjoy for years to true religion replica come that you can sell easily through us when you're ready for a change! Our selection of true religion outlet online store features new and true religion replica jeans styles,chanel replica all guaranteed authentic and majorly on sale.Moncler CLEARANCE I'm not alone in my love of Moncler doudoune . Stars like moncler outlet online store in the advertising campaigns, and celebrities like moncler outlet, shoes and handbags.moncler factory outlet even described her recently moncler outlet online keeps the house young and inspired with fashion shows that take place moncler replica and his own over-the-top style.moncler outlet store has released limited-edition versions.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 15 ธันวาคม 2558 10:09 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:41 น.
IP : 106.185.55.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
travelverde.com"> |

travelintergrity.com"> |

travelouter.com"> |

travelsustain.com"> |

travelNobel.com"> |

travelEastside.com"> |

travelhotrod.com"> |

shoppingorama.com"> |

shoppingdish.com"> |

shoppingecono.com"> |

shoppingother.com"> |

shoppingcharte.com"> |

shoppingsugar.com"> |

shoppingstreaming.com"> |

shoppingredhot.com"> |

shoppingspicy.com"> |

shoppingcollect.com"> |

ชื่อ : johanmark   E-mail : johanmark2549@gmail.com    วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 22:59 น.
IP : 39.52.109.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 240
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,172,984
19 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
Engine by MAKEWEBEASY