Program Tour >โอเชียเนีย
นิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินโรยัลบรูไน BI

นิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะเหนือ 6 วัน 3 คืน

สายการบินโรยัลบรูไน BI

อ๊อคแลนด์-ชมเมืองอ๊อคแลนด์-ยอดเขาอีเดน-สะพานฮาร์เบอร์

ถ้ำไวโตโม่-ชมการตัดขนกระต่าย-โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

อโกรโดม-เนรโบสปริงค์-เตาโป-น้ำตกฮูก้า-กีวี 360-อิสระช้อปปิ้ง

**ทัวร์สุดคุ้มครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ**

**พิเศษสุดกับทัวร์ชมเมืองบรูไน พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน หรือ มินิทัชมาฮาล/มัสยิดทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque /

ทานอาหารเย็นสุดหรู กับสุกี้สไตล์พื้นเมืองบรูไน ณ ภัตตาคารริมแม่น้ำ**

 

เดินทาง 11 – 16 สิงหาคม  2554

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม  2554     กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์ 

11.00 น.       คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินรอยัล บรูไน แอร์ไลน์ (BI) เจ้าหน้าที่ให้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

12.50 น.       ออกเดินทางสู่บรูไน  โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่  BI 516  

16.35 น.       เดินทางถึงบรูไน สนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน นครหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม

(เวลาที่ บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  นำท่านผ่านชม และแวะถ่ายรูปกับความอลังการของ พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์สุลต่านและพระราชวงศ์ อีกทั้งยังเป็นทำเนียบรัฐบาลด้วย มีห้องต่างๆถึง 1,788 ห้อง สร้างอยู่บนพื้นที่ 300 เอเคอร์  โรงรถมีที่จอดรถกว่า 350 คัน มัสยิคเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1958 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชาล และชม มัสยิคทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมัสยิคที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้าง และตบแต่งจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลี  แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ และพรมชั้นหนึ่งจากเบลเยี่ยมและซาอุดิอารเบีย เริ่มก่อสร้างในปี 1987 และสร้างเสร็จในปี 1994 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 7 ปีเป็นสุเหร่าที่มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น  ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว ที่กลางห้องมีแชนเดอเลียร์อันใหญ่จากออสเตรีย หนักถึง 3.5 ตันประดับอยู่

ค่ำ                จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นสุกี้สไตล์พื้นเมืองของประเทศบรูไน

                    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินบรูไน เพื่อเดินทางสู่ อ๊อคแลนด์

22.00 น.      ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินรยัล บรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 077    

 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม  2554   อ๊อคแลนด์ ชมเมือง – ยอดเขาอีเดน – สะพานฮาร์เบอร์

10.45 น.       เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด)    

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ขึ้นชมยอดเขาอีเดน  เพื่อชมยอดเขาที่อดีตเป็นภูเขาไฟ ปัจจุบันดับแล้ว มีร่องรอยคล้ายกระทะใบใหญ่ ซึ่งเป็นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอ็อคแลนด์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา 

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SKY CITY HOTEL    หรือเทียบเท่า

  

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554   อ๊อคแลนด์ – ถ้ำไวโตโม่ ชมหนอนเรือแสง – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                     จากนั้นเดินทางสู่ไวโตโม่ เที่ยวชม ถ้ำไวโตโม (Waitomo Caves) ถ้ำหนอนเรืองแสง ที่เปล่งแสงระยิบระยับ จาก ตัวหนอนนับล้านๆ ตัว สวยงามดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเดือนมืด นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากและชมความงดงามของถ้ำหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นำท่านชมการตัดขน กระต่ายแสนน่ารัก ซึ่งท่านจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นานาชนิดจากขนกระต่าย     

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

                     นำท่านเดินทางสู่โรโตรัวถึงโรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ นำท่านเที่ยวชม Te Puia หรือ (Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้

ค่ำ              รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมระบำพื้นเมือง

                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม  2554         อโกรโดม เรนโบว์สปริงซ์   เทาโป – น้ำตกฮูก้า – ชมการโดดบันจี้จัมพ์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ เที่ยวชมเมืองโรโตรัว ชมทะสาบโรโตรัวที่สวยงาม

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทาโป จากนั้นนำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงาม ที่ซึ่งแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามเมื่อต้องแสงแดด ฝอยน้ำที่เย็นเฉียบจะทอประกายสีเขียวอมฟ้าก่อนไหลลงสู่สระน้ำเบื้องล่าง ท่านสามารถสำรวจน้ำตกแห่งนี้ได้โดยข้ามสะพานเดินเท้าจากฝั่งตรงข้าม นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (เจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆท สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAKELAND TAUPO หรือเทียบเท่า

  

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เทาโป – เมืองเตพูเก้ – กีวี 360 องศา – อ๊อคแลนด์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่เมืองเตพูเก้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงโลกของผลไม้กีวี นำท่านสู่ กีวี 360 องศา พาท่านชมสวนโดย รถไฟลูกกีวีนิวซีแลนด์นำเข้ากีวีซึ่งเดิมเรียกว่า ไชนิส กูสเบอร์รี จากประเทศจีนครั้งแรกในปี 1906 จากนั้นนิวซีแลนด์สามารถปลูกกีวีได้ดีจนประสบความสำเร็จนับแต่นั้นกีวีจึงเป็นผลไม้ที่ทั่วโลกรู้จักดีว่าเป็นผลไม้ของนิวซีแลนด์และได้รับความนิยมไปทั่วโลก ชมการคัดเลือกผลกีวี การจัดเก็บหีบห่อก่อนส่งออกสู่ตลาด

เที่ยง           รับประทานอาหารภายในร้านอาหารกีวี 360องศา

บ่าย              เดินทางกลับสู่อ๊อคแลนด์  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางระหว่างเมืองเตปูเกลับสู่อ๊อคแลนด์

                     จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET

                     จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

ค่ำ              รับประทาอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร

                      สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม         อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ         

02.05 น.       ออกเดินทางสู่บรูไน โดยสายการรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI 76

07.35 น.       ถึงบรูไน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

10.25 น.       ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัล บรูไน โดยเที่ยวบินที่ BI 515           

12.10 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ           

 

 

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

49,900 บาท

30,900  บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่

47,900 บาท

28,900  บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

45,900  บาท

26,900  บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

42,900  บาท

23,900  บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500  บาท

5,500  บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

1,200 บาท

1,200  บาท

 

·      ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

·      ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน

·      โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทาง

 

อัตรานี้รวม

· ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)

· ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศนิวซีแลนด์ (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)

· ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ตามที่ระบุในโปรแกรม

· ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

· ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ยกเว้น ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

· ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

· ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

· ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

· ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

· ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรานี้ไม่รวม

·      ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

·      ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

·      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

·      ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·      ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์

·      หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่าเอามาด้วย)

·      รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง / หรือ 2 นิ้ว

·      สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

·      สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

·      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)   สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า(ถ้ามี)

·      ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

·      หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

·      เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

·      เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ  ต้องมี

o  หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา ซึ่งหนังสือยินยอมจะต้องออกจากทางอำเภอเท่านั้น

·      วีซ่ากรุ๊ป จะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 1,700 บาท

·      กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 3,300 บาท

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

   การจองทัวร์ ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมเงินมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

   กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน    3 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศนืวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 8-10 วันทำการ) 

   ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

 

   -หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์  ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

กรณีวีซ่าไม่ผ่าน

*   -ถ้าหากผลวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความจริงบางส่วนที่ทางบริษัทได้จ่ายไปและไม่สามารถยกเลิกได้ทัน ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินทางบริษัทจะดำเนินการทำเรื่องคืนเงินให้ตามจริงที่สายการบินทำการคืนให้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (การทำเรื่องคืนเงินค่าตั๋วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน)

*   - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด ในกรณีที่วีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ

 

การยกเลิก

-       กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

-       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ 50% ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

-       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ 

*   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากค่าภาษีน้ำมันจากทางสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้น.

*   รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

*   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า

      ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า

      เมืองพิจารณาแล้ว

*   ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออก

      วีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

*   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ

      คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

Program Tour >โอเชียเนีย
- นิวซีแลนด์ 6วัน 5คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์ TG
- ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์
- เพิร์ธ 5 วัน 3 คืน สายการบินมาลินโด้แอร์
- นิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินโรยัลบรูไน BI
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ & เกาะใต้ 8 วัน สายการบินไทย TG
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินไทย TG
- ซิดนีย์ พอร์ทสตีเฟ่น 5 วัน สายการบินบริสติสแอร์เวย์ BA
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 243
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,172,987
19 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
Engine by MAKEWEBEASY