Program Tour >โอเชียเนีย
ซิดนีย์ พอร์ทสตีเฟ่น 5 วัน สายการบินบริสติสแอร์เวย์ BA

Aussie Adventure 5 Days

โดยสายการบินบริติสแอร์เวย์ BA 

ซิดนีย์-ซิตี้ทัวร์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-

ช้อปปิ้งที่ QVB-Port Stephen-นั่ง 4WD-ตะลุยเนินทราย

ล่องเรือชมปลาโลมา-โคอาล่า ปาร์ค-บลูเมาเท่นส์

เข้าพัก ณ รีสอร์ท ติดริมชายหาดอันเป็นธรรมชาติ


เดินทางวันที่  
10 – 14 สิงหาคม 2554

วันที่ 10 สิงหาคม 2554                    กรุงเทพฯ - ซิดนีย์

14.00 น.          คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6  ROW : N  สายการบินบริติช แอร์เวย์ (BA)

                        เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

18.10 น.        ออกเดินทางสู่ซิดนีย์  โดยสายการบินบริติช แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  BA 009

                    (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง)

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2554          ซิดนีย์ พอร์ตสตีเฟ่น - นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย ชมปลาโลมา

06.05 น.         เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

                        นำท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่น (Port Stephen) บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้น

                        กับการนั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถ ที่มากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดานเลื่อนบนเนินทราย (Sandune Board)กระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนชายหาด Port Stephens White Beach ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย Pippis ซึ่งเป็นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น แล้วนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือที่ อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)เพื่อลงเรือ Moonshadow Cruise

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมสนุกสนานกับการเล่นน้ำ บริเวณใกล้ๆ เรือ ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเรือกลับสู่ฝั่ง เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหาร ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก         MARINA RESORT (PORT STEPHEN)

                    ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ณ รีสอร์ท ที่อยู่ติดริมทะเล พร้อมชมวิวอันสวยงาม

 

วันที่12 สิงหาคม 2554         ซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม        

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ เมืองหน้าอ่าวที่สวยงาม ชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point  ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของ            ภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพื่อ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรง          อุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็น เอกลักษณ์        แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วย       หลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก        METRO CENTRAL HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า

 

วันที่13 สิงหาคม 2554                     ซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเมาเท่นส์  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ Koala Park ”  เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ คอาล่า จิงโจ้           วอมแบท ฯลฯ บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ

จากนั้นเดินทางสู่   วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายา แกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง (Three’s Sister) ” ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

นำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง     52 องศาขึ้นกระเช้า  Scenic cender เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองซิดนีย์ และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก         METRO CENTRAL HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า

 

วันที่14 สิงหาคม 2554 ซิดนีย์ -  ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้า หลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย อาทิ

เดวิด โจนส์ David Jones, Starnd Arcadeและ Queen Victoria Building (QVB) ตีกเก่าที่เอาตกแต่งใหม่จนเก๋ไก๋มีสไตล์ และตึกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และย่านไชน่า ทาวน์ที่มีร้านค้า และสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ หมีโคอาล่า, จิงโจ้, ถั่วแมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋อง(เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

                       ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.40 น         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินบริติชแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA 010

 22.55 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวัสดิภาพ

 

ంంంంంంంంం

 

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

56,900.-  บาท

34,900.-  บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่

        54,900.- บาท

      31,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

53,900.- บาท

29,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

49,900.- บาท

25,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

7,500.- บาท

7,500.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

900.- บาท

900.- บาท

 

 

    ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

    ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน

    โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทาง

 

 

อัตรานี้รวม

 •          ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินบริติส แอร์เวย์ (BA)
 •          ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 •          ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 •          ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 •          ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 •          ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 •          ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 •          ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 •          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

 

อัตรานี้ไม่รวม

 •          ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 •          ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 •          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 •          ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •          ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 •          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 เอกสารในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 

 •          หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (ขอเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)
 •          รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
 •          สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 •          ใบรับรองการทำงาน (ตัวจริง) ของบริษัทที่ทำงานอยู่ / สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 •          หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ที่ออกจากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 •          ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ) และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 •          เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
 •          เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ  ต้องมี
 •          หนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา ( ซึ่งหนังสือยินยอมจะ
 •          ต้องออกจากทางอำเภอเท่านั้น )
 •          ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 •          ผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี ต้องซื้อใบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่างประเทศ (จากบริษัทประกันภัย)
 • จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูตออสเตรเลียไปก่อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาเพื่อนำไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทางสถานฑูตกำหนดเท่านั้น
 •          กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 •          กรุณานำเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

    การจองทัวร์ ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมเงินมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

    กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน  

       3 สัปดาห์ (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 8-10 วันทำการ) 

    ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ

   -หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย  ไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

 

กรณีวีซ่าไม่ผ่าน

    -ถ้าหากผลวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความจริงบางส่วนที่ทางบริษัทได้จ่ายไปและไม่สามารถยกเลิกได้ทัน ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินทางบริษัทจะดำเนินการทำเรื่องคืนเงินให้ตามจริงที่สายการบินทำการคืนให้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (การทำเรื่องคืนเงินค่าตั๋วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน)

    - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด ในกรณีที่วีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ

 

การยกเลิก

-       กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

-       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ 50% ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

-       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ  

 •     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากค่าภาษีน้ำมันจากทางสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้น.
 •     รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
 • เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
 •     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า
 •       ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
 •       เมืองพิจารณาแล้ว
 •     ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออก
 •       วีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 •     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ
 •       คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
Program Tour >โอเชียเนีย
- นิวซีแลนด์ 6วัน 5คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์ TG
- ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยแอร์เวยส์
- เพิร์ธ 5 วัน 3 คืน สายการบินมาลินโด้แอร์
- นิวซีแลนด์ดินแดนในฝัน เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินโรยัลบรูไน BI
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ & เกาะใต้ 8 วัน สายการบินไทย TG
- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน สายการบินไทย TG
- ซิดนีย์ พอร์ทสตีเฟ่น 5 วัน สายการบินบริสติสแอร์เวย์ BA
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
Whatever age you are,celine outlet the Speedy tends to be easy-to-wear and very versatile goyard outlet– with its crossbody strap and duffle-like Giuseppe Zanotti shape that fits along the human body quite naturally.valentino replica Like the Neverfull,gucci replica the Speedy is popular in monogrammed canvas,valentino outlet online but is also available in Damier canvas and epi leather. valentino outlet store often releases fanciful, limited-edition versions valentino outlet that are fun and can actually increase in value.Whether your valentino online of choice is the classic Speedy,true religion outlet the practical Neverfull,true religion outlet online or the daring graffiti-print monogram,true religion outlet store no gal's closet is complete without a true religion jeans. The best part is that no matter which one you choose, all true religion jeans outlet age beautifully as they darken through their sought-after patina while holding their original shapes and high quality. Consider your cheap true religion an investment to enjoy for years to true religion replica come that you can sell easily through us when you're ready for a change! Our selection of true religion outlet online store features new and true religion replica jeans styles,chanel replica all guaranteed authentic and majorly on sale.Moncler CLEARANCE I'm not alone in my love of Moncler doudoune . Stars like moncler outlet online store in the advertising campaigns, and celebrities like moncler outlet, shoes and handbags.moncler factory outlet even described her recently moncler outlet online keeps the house young and inspired with fashion shows that take place moncler replica and his own over-the-top style.moncler outlet store has released limited-edition versions.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 15 ธันวาคม 2558 10:07 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:44 น.
IP : 106.185.55.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 234
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,172,978
19 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
Engine by MAKEWEBEASY